Publicaties

 • Het meten van kwaliteit in de kinderopvang

  18 juni 2021 - Het doel van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) is om de kwaliteit van de kinderopvang te meten. Structurele kwaliteitskenmerken zijn relatief stabiele kenmerken die gemakkelijker te meten zijn, zoals de groepsgrootte of de beroepskracht-kind ratio. Daarnaast zijn er vier pedagogische basisdoelen met meer ruimte voor eigen interpretatie en invulling in de praktijk. Om goed te kunnen kijken naar hoe de vier basisdoelen in de praktijk geïmplementeerd worden, is het van belang om zowel naar de pedagogische processen ofwel de interacties in de groep te kijken, als naar het aanbod van spel en activiteiten (curriculumkwaliteit). In dit rapport gaan we de verschillende instrumenten die zijn gebruikt in LKK nader verkennen aan de hand van de vier pedagogische basisdoelen.

 • De verdiepende analyses: deel 3: Toekomst van de kinderopvang in het pedagogisch-educatieve ecosysteem van kinderen en jeugdigen: een verkenning (maart 2021)

  22 april 2021 - Als gevolg van corona is in 2020 de meting van kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft het consortium van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (UU en Sardes) drie verdiepende studies uitgevoerd in opdracht van de directie Kinderopvang van SZW. Deze week is de derde en laatste studie naar de Tweede Kamer gestuurd, als onderdeel van een Verzamelbrief over meerdere onderzoeken naar de kinderopvang (20 april 2021). In de LKK-verkenning komen de volgende onderwerpen aan bod: toegangsrecht, ondernemerschap, samenwerking kinderopvang en onderwijs, governance, lokale samenwerking en relatie tussen organisatiekenmerken en kwaliteit. De resultaten van de LKK-studie zijn in samenhang met de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) en een reflectie op het stelsel van de kinderopvang bekeken.

 • Babyhandreiking: tips voor het werken aan de educatieve kwaliteit met 0-2-jarigen

  18 februari 2021 - Dit rapport laat zien dat er ruimte voor verbetering is in de babyopvang. Met name in de educatieve kwaliteit van 0-2 jaar. Daarom hebben Sardes en de Universiteit Utrecht een praktische handleiding geschreven. Boordevol tips voor pedagogisch medewerkers, die de educatieve opvangkwaliteit van baby's en dreumesen willen verbeteren.

 • Verdiepende analyses deel 2: 'Krijgt elk kind dezelfde kwaliteit kinderopvang?'

  15 november 2020 - Dit is het tweede rapport in een reeks van drie en gaat dieper in op verschillen in kwaliteit naar regio, stedelijkheidsgraad, uurprijs en de opvang van doelgroepkinderen. Doelgroepkinderen zijn kinderen die op basis van hun gezinsachtergrond een groter risico lopen op ontwikkelings- en onderwijsachterstanden.

 • Verdiepende analyses deel 1: 'Kwaliteit van de babyopvang in Nederland'

  19 juli 2020 - Voorliggende studie is een verdieping op de kwaliteit van de babyopvang in Nederland. Uit eerdere metingen kwam naar voren dat de kwaliteit voor baby’s lager is dan voor peuters. Om die reden wordt er nader ingezoomd op de kwaliteit voor de babyopvang en wordt gekeken welke factoren bijdragen aan een hogere kwaliteit. Dit is het eerste rapport in een reeks van drie en gaat dieper in op de kwaliteit van de babyopvang.

 • LKK rapport: 'Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang' (2019)

  15 december 2019 - Voor de derde keer op rij presenteert het consortium van de Universiteit van Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium van 2017 tot en met 2020 de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dit rapport bevat Trendanalyses en verklarende analyses op basis van de gecombineerde gegevens metingen 2017-2019.

 • Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang - Gecombineerde metingen 2017-2018

  LKK - Meting 2017

  25 februari 2019 - Dit rapport bevat de bevindingen van de eerste en tweede kwaliteitsmeting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) zoals die in 2017 en 2018 hebben plaatsgevonden in de kinderopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang in Nederland.